Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar, Şirket’in hizmet kalitesini ve saygınlığını artırmak üzere, Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür. Bu çerçevede Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar.

Şirket içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenir ve uygulanması sağlanır.

Çalışanlarımızın temel insan hakları ve yasalar kapsamında; belirtilen çalışma şartları ve saatlerine uygun, ayrımcılığa maruz bırakılmadan, yasaların belirtmiş olduğu çalışma yaşları ve dernek özgürlüğü kapsamında çalışması sağlanır.

Şirketimizde Ücretlendirme Talimatına göre belirlenen Ücretlendirme politikaları Şirketin etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanır.

 

Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Etik İlke ve Kurallar

Şirket, başta yasal mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.

Şirket, yatırımcılarla ve pay sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranır.

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Etik İlke ve Kurallar

Şirket üst yönetimi, belirlenmiş hedefler, yasal düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve şirket içi düzenlemeler ile limitet şirket etik kuralları doğrultusunda, tüm çıkar ve pay sahiplerinin hak ve çıkarlarını korur.

Şirketçe kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulur.

Bu kurumsal değerler; Yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele, kara para aklama, çıkar çatışması, rekabet karşılığı uygulamaları içermektedir.

Kurumsal yönetimde şeffaflık çerçevesinde, pay sahipleri ve kamuoyunun, Şirketin yapısı ve amaçları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları sağlanır, böylelikle, üst yönetimin Şirket yönetimindeki etkinliklerini değerlendirebilmelerine imkân tanınır. Bilgiler, ilgili kişi ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, tam, anlaşılır, tarafsız, kolay erişilebilir ve eşit bir şekilde kamuoyunun kullanımına sunulur.